آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکستگی دست

دست – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو دست خودت راه می‌روی، تعبیرش این است که به کار خودت اعتماد خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از بستگانت سود و منفعت به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).جابر مغربی…
متن دوم