آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکر

نمک

نمک تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نمک، پول می‌باشد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خصومت و دشمنی است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نمک سفید داری، یـعـنـی پول نقد به دست می‌آوری. نمک

قند

قند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قند خورده‌ای، تعبیرش این است که کاری را با عجله انجام می‌دهی و از آن پشیمان می‌شوی .اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از قند هستی، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی قند…

شکر

شکر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی به چهارپایان شکر یا بادام داده و ریخته‌ای، تعبیرش این است که مال و دارائی خود را برای افراد جاهل خرج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاچی را با شکر و بادام و کنجد و یا همراه عسل…
متن دوم