آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکار

کمند

کمند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمند انداخته‌ای و مردی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که از شخص بزرگی یاری و کمک می‌خواهی‌‌‌‌‌ (چنانچه جنس کمند از ریسمان باشد، تعبیرش این است که از مؤمن یاری و کمک می‌خواهی)، ولی اگر نتوانستی کسی را…

شکار

شکار ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکاری را در دام انداخته‌ای، تعبیرش این است که زن‌ها را دوست داری و طالب آن‌ها هستی، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی با حیله و حقه مال و اموال مردم صحرانشین را می‌گیری .جابر مغربی می‌گوید: اگر…

دام و تله

دام و تله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دام، مکر و حیله می‌باشد.اگر در خواب ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.جابر مغربی…

حیوان درنده – خوردن درندگان

خوردن درندگان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، تعبیرش این است که آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی.اگر ببینی پوست سر جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم