آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکار پلنگ

شکار

شکار ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکاری را در دام انداخته‌ای، تعبیرش این است که زن‌ها را دوست داری و طالب آن‌ها هستی، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی با حیله و حقه مال و اموال مردم صحرانشین را می‌گیری .جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم