آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکار روباه

روباه – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روباهی را گرفتی یا به دست آورده‌ای، یا اینکه کسی آن را به تو داده‌ است، تعبیرش این است که با زنی دروغگو و فریبنده ازدواج کرده یا اینکه بین تو و چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود . اگر…
متن دوم