آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شپشه

شپشه

شپشه منظور از شپشه در اینجا نوعی حشره می‌باشد که با تغذیه از تخم و دانه و یا پوستین و... ضرر و زیان وارد می‌کند، بنابراین دقت شود که با شپش که به بدن انسان می‌چسبد اشتباه نشود. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شپشه، همسایۀ دزد می‌باشد.اگر در…
متن دوم