آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شوری

نمک

نمک تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نمک، پول می‌باشد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خصومت و دشمنی است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نمک سفید داری، یـعـنـی پول نقد به دست می‌آوری. نمک
متن دوم