آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شوره سر

شوره سر

شوره سر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سر تو شوره می‌ریزد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن از کسی به تو آسیب خواهد رسید (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شورۀ سر تو از بین رفته است و بهبود پیدا کرده‌ای، یـعـنـی از…

خارش

خارش ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خارش بدن، جویا شدن و پرسیدن حال و روز و احوال فامیل می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدنت دچار خارش شده است، تعبیرش این است که جویا و طالب و خواهان خویشان و بستگان می‌شوی، ولی از…
متن دوم