آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شهر قزوین

شهر

شهرهای ایران ● طبرستان (مازندران): جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در یکی از شهرهای طبرستان هستی، تعبیرش این است که گرفتار کار دشواری می‌شوی. ● گرگان: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر گرگان هستی، یـعـنـی کار تو رو به…
متن دوم