آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شهر حجاز

شهرهای عربی

شهرهای عربی ● مدینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر مدینه هستی، تعبیرش این است که از تاجران به تو سود و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به مدینه می‌روی، یـعـنـی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به…
متن دوم