آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شهد

شهد

شهد تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شهد، ارث و میراث یا غنیمت حلال می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش قرآن است.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شهد داری، تعبیرش این است که به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی و اگر ببینی از آن…
متن دوم