آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شنا کردن

غواصی

غواصی تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا غواصی کردی و مروارید به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی یا مقداری از مال و اموال «پادشاه» به تو می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در دریا غواصی کردی و هیچ چیز…

شنا کردن

شنا کردن تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شنا کردن، معاش و معیشت و تامین مایحتاج زندگانی با حیله و فریب می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا شنا می‌کنی و نمی‌توانی خود را به ساحل یا کناری برسانی، تعبیرش این است که از بند و…

حوض

حوض ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حوض، علم و دانش است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آب حوض می‌خوری، تعبیرش این است که از مرد ثروتمندی به تو مال و اموال می‌رسد و عاقبت کار تو خوب و نیک است و به اندازه بزرگی حوض به مال و اموال…
متن دوم