آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شمع

فتیله

فتیله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فتیله، رئیس و کارفرما می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر فتیلۀ روشن، رئیس و کارفرمائی است که مردم به او خدمت می‌کنند، ولی اگر فتیله روشن نباشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است. فتیله

شمع

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شمع، عزت و نعمت می‌باشد، حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش این است که اگر زن داری صاحب فرزند پسر می‌شوی یا اگرغریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، یا چنانچه در مسافرت هستی بازمی‌گردی.…
متن دوم