آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شمشیر

غلاف

غلاف تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، تعبیرش این است که زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا…

شمشیر

تعبیر کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شمشیر، مردی قوی و خوش‌کلام و سخنور می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شمشیر در غلاف، زن می‌باشد، ولی اگر بدون غلاف باشد تعبیرش مال و اموال و حکومت و فرمانروائی است. تعبیر کلی

سلاح – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سلاح‌های جنگی تو از بین رفته‌اند، تعبیرش این است که بزرگی تو کم می‌شود.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی همراه سلاحی، سپر نیز در دست داری، یـعـنـی کسی محافظ تو در برابر آسیب‌ها می‌شود. ابراهیم…
متن دوم