آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شمشیر طلا

شمشیر – انواع شمشیر

انواع شمشیر ● آهنی: تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیر آهنی داری، تعبیرش این است که کار تو قوت می‌گیرد . ● جواهرنشان: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شمشیر «جواهرنشان» داری، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری، اگر ببینی…
متن دوم