آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شمشیر برای زن

شمشیر برای زن

شمشیر برای زن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خواب ببیند که شمشیر در دست گرفته است، تعبیرش این است که صاحب فرزند پسر می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی به زن تو نیزه یا شمشیر داده است، یـعـنـی زن تو فرزند پسر به دنیا…
متن دوم