آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شلاق

شلاق- سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شلاقی خوب با بند ابریشمی در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی شلاق از چوب است، یـعـنـی حال تو باقوت خواهد بود. اگر شلاق از چرم یا تسمه است، یـعـنـی خیر و منفعت به…

شلاق

تعبیر کلی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب تازیانه، مقداری مال و اموال اندک به اندازۀ ارزش و جایگاه بیننده خواب می‌باشد. تعبیر کلی

حد زدن

حد زدن منظور از حد زدن، اجرای مجازات و حد شرعی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حد زدن، فراهم کردن کارها و امور زن‌ها می‌باشد، ولی اگر ببینی تو را حد می‌زنند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را…
متن دوم