آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شلاق زدن

شلاق زدن

شلاق زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را با شلاق زده‌ای، تعبیرش این است که به کاری مشغول می‌شوی که از آن شخص و از آن کار به تو سود و منفعتی نمی‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی را طوری با شلاق زده‌ای که پاره پاره شده است،…
متن دوم