آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شغل

اشتغال

اشتغال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید .اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها…
متن دوم