آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شغال

فنک (روباه خالدار)

فنک (روباه خالدار) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فنک، مردی غریب و ثروتمند است.تعبیر گوشت و پوست و استخوان فنک، مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی با فنک جنگ و دعوا می‌کنی، یـعـنـی با شخصی غریب، خصومت و دشمنی می‌کنی.اگر ببینی فنک را کشته و پوستش…

شغال

شغال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شغال جنگ می‌کنی، تعبیرش این است که با بستگانت خصومت و دشمنی می‌کنی.تعبیر خواب گوشت و مو و استخوان شغال، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی گوشت شغال می‌خوری، یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند یا…
متن دوم