آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شعبده باز

جادوگری

جادوگری (قبل از مطالعۀ تعبیرها به این سوال پاسخ بگو که آیا با فکر کردن به خواب خودت افکار پلیدی به تو دست می دهد؟ بله \ خیر). ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جادو کردن، انجام کار باطل می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر جادوگر، دشمن…
متن دوم