آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شطرنج

قمار

قمار تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نردبازی، کاری باطل می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تاس بازی می‌کنی، تعبیرش دشمنی و خصومت است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در نردبازی برنده شده‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی، ولی اگر…

شطرنج

شطرنج تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شطرنج‌بازی، تهمت و بهتان و دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی در بازی شطرنج برنده شده‌ای، تعبیرش این است که کسی را در کار باطل و بیهوده‌ای شکست می‌دهی، ولی اگر ببینی بازنده شده‌ای، یـعـنـی به تو تهمت و بهتان…
متن دوم