آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شستن سر و تن

شستن سر و تن

شستن سر و تن از تعبیرهای زیر اینطور می‌توان فهمید که تعبیر کلی "شستن سر و بدن" رهائی از دردها و رنج‌ها، و یا گناهان می‌باشد، ولی تعبیر کلی "شستن دست و صورت" رسیدن به خواسته و هدف است، ولی بهتر است تمامی مطالب را به طور کامل مطالعه کرد تا…
متن دوم