آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شستن خود با آب سرد

شستن خود

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: تعبیرهای شستن خود در آب سرد عبارتند از: 1- توبه 2- عافیت و سلامتی 3- خلاص شدن از زندان 4- ایمنی از ترس. ولی تعبیر شستن خود در آب گرم، غم و اندوه و بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید:…
متن دوم