آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شستشو با آب رودخانه

رودخانه – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آب رودخانه زیادتر شده است، تعبیرش این است که اموال وزیر زیادتر می‌شود. اگر ببینی آب رودخانه به زمین فرو رفته است و هیچ چیزی از آن باقی نمانده است، یـعـنـی آن سرزمین دچار عقوبت الهی…
متن دوم