آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شرم

شرم

شرم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شرم و حیا کردن، ایمان می‌باشد، همانطور که پیغمبر (ص) فرموده‌اند: الحیاء من الایمان _حیا از ایمان است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب شرم و خجالت از انجام گناه و فساد در دین این است که ایمان تو ناقص می‌باشد،…

برهنگی

برهنگی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب…
متن دوم