آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شتر

شتر – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است، تعبیرش این است که از زن خودت جدا می‌شوی، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید. اگر ببینی شتر مادۀ تو مُرده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود…

شتر

تعبیرهای کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شتر عربی، شخص «عرب» و شتر عجمی، شخص «عجمی» می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر شتر ماده‌ای ببینی، یـعـنـی به آرزویت می‌رسی . تعبیرهای کلی
متن دوم