آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شترمرغ

شترمرغ

شترمرغ (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شترمرغ، مرد بیابان‌نشین و شترمرغ ماده، زن بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب…

تخم پرنده

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تخم پرنده‌ها، قوت می‌باشد، حضرت دانیال (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش «کنیزک» است، همانطور که در قرآن کریم آمده: كَاَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّكْنُونٌ _ گویی از سفیدی، سفیده تخم مرغند قبل از آنکه دست خورده…
متن دوم