آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شترمرغ نر

شترمرغ

شترمرغ (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شترمرغ، مرد بیابان‌نشین و شترمرغ ماده، زن بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب…
متن دوم