آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شبه

شبه (نوعی سنگ)

شبه (نوعی سنگ) تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شبه داری، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر می‌شوی، ولی در صورتی که صاحب دختر نشوی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.اگر ببینی شبه سبز یا سفید داری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد و ‌‌‌‌‌ بعضی از…
متن دوم