آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شاهرود

شاهرود

شاهرود تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاهرود می‌زنی، تعبیرش این است که با حرف‌های محال و دور از واقعیت موافق خواهی بود.اگر ببینی شاهرود را با چنگ و چغانه می‌زنی، تعبیرش مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). شاهرود
متن دوم