آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شانه زدن ریش

ریش – اصلاح و شانه و آراستن ریش

اصلاح و شانه و آراستن ریش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، تعبیرش این است که به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سر و ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی از غم…
متن دوم