آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شانه انسان

دوش و کتف انسان

دوش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوش، وقار و صبر و بردباری، و همچنین زینت و جمال انسان می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دوش تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که به خوبی امانت‌داری می‌کنی و امانت را به صاحبش برمی‌گردانی…
متن دوم