آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شادی

دست زدن

دست زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کف می‌زنی، تعبیرش این است که با شخصی ارتباط و دوستی برقرار می‌کنی یا با کسی ازدواج خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به تنهائی دست می‌زنی و شادی می‌کنی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع…
متن دوم