آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شادی فرشته

فرشته – شادی و برخورد خوب فرشته

شادی و برخورد خوب فرشته جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشتۀ مقرب به تو با شادی و سرور نگاه می‌کند، تعبیرش این است که در حق تو عدل و داد و انصاف می‌شود و یا اگر بیمار شوی تندرست خواهی شد و از بیم و ترس ایمن می‌شوی و همچنین خیر…
متن دوم