آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شاخ

گاومیش

گاومیش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاومیش، مردی ثروتمند می‌باشد و سایر تعبیرهای مربوط به آن مانند گاوهای دیگر است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر…

شاخ

تعبیر کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شاخ‌های چهارپایان دشتی، خیر و منفعت می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم