آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شاخ بز

بز – شاخ بز

شاخ بز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و…
متن دوم