آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سیگار

قمار

قمار تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نردبازی، کاری باطل می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تاس بازی می‌کنی، تعبیرش دشمنی و خصومت است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در نردبازی برنده شده‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی، ولی اگر…
متن دوم