آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سیمرغ

سیمرغ

سیمرغ تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سیمرغ، مردی شاد و بزرگ می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش «پادشاه» می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر سمیرغ ماده، زنی زیبا است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوجۀ سیمرغ را گرفته‌ای، تعبیرش این است که…
متن دوم