آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سیری

گرسنگی

گرسنگی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گرسنه و ضعیف هستی، تعبیرش این است که گناه و معصیت انجام می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گرسنه هستی، تعبیرش مصیبت می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرسنه هستی و چیزی نداری بخوری،…

سیری

سیری حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی سیر هستی، تعبیرش این است که بی‌نیاز می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گرسنه بودی، ولی چیزی خوردی و سیر…
متن دوم