آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سیب

گلابی

گلابی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلابی خورده‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت بدست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گلابی سبز یا سرخ شیرین می‌خوری، تعبیرش مال و اموال است. اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه در خواب…

سیب

تعبیرهای کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده، ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی»سیب را در خواب ببیند، تعبیرش…
متن دوم