آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سیب سبز

سیب – انواع سیب

انواع سیب ● سبز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیب سبز، فرزند می‌باشد. ● قرمز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیب قرمز، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی. ●…
متن دوم