آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سگ

سگ – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سگی به تو پارس می‌کند، تعبیرش این است که دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی با سگی شکار می‌کنی، یـعـنـی از دشمنی به تو خیر و منفعت می‌رسد،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی چیزی را…

سگ

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ، دشمن پست و فرومایه، ولی مهربان می‌باشد. تعبیر خواب سگ ماده، زنی پست و فرومایه است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب سگ شکاری، دشمن آشکار می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سگ سیاه، دشمنی…
متن دوم