آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سکنجبین

کاهو

کاهو تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاهوی شیرین خورده‌ای، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، یا اگر ببینی کاهوی تلخ خورده‌ای، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). کاهو

سکنجبین

سکنجبین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سکنجبین شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که مال و روزی خود را به آسانی به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب سکنجبین شیرین ببیند، یـعـنـی بهبود پیدا می‌کند.ابن سیرین…
متن دوم