آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سپر

سپر

سپر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به غیر از سپر هیچ سلاح دیگری در دست نداری، تعبیرش این است که مرد خوب و بافرهنگی می‌شوی که دوستان و برادران را به اندازه بزرگی سپری که دیده‌ای از آفات و ضررهای امور ناخوشایند حفظ خواهی کرد.اگر در خواب…
متن دوم