آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوگواری

نوحه (سوگواری،عزاداری و …)

نوحه (سوگواری،عزاداری و ...) تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نوحه سرائی این است که مردم آنجا پراکنده و متفرق می‌شوند.اگر ببینی نوحه سرائی می‌کنی و فریاد می‌کشی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی حاکم و فرمانروای شهر از…
متن دوم