آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوسنبر

سوسنبر

سوسنبر تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سوسنبر این است که به انجام خیر و نیکی مشهور می‌شوی، و اگر ببینی در زمین تو سوسنبر وجود دارد، باز هم تعبیرش به همین صورت است، ولی اگر سوسنبر را در زمین دیگران ببینی تعبیرش رنج کشیدن می‌باشد.حضرت دانیال…

آس بویه

آس بویه - سوسنبر تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سوسنبر این است که به انجام خیر و نیکی مشهور می‌شوی، و اگر ببینی در زمین تو سوسنبر وجود دارد، باز هم تعبیرش به همین صورت است، ولی اگر سوسنبر را در زمین دیگران ببینی تعبیرش رنج کشیدن می‌باشد.حضرت…
متن دوم