آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوسمار

سوسمار

سوسمار ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سوسمار، انسان دلیری از نژاد «عرب»می‌باشد.اگر در خواب ببینی سوسمار تو را گاز گرفته است، تعبیرش این است که کسی که گفته شد به تو آسیب و ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی سوسمار را…

تمساح

تمساح تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب تمساح، مردی دزد می‌باشد.اگر در خواب ببینی تمساح تو را به سوی آب کشیده و غرق کرده است، تعبیرش این است که در آب غرق می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی…
متن دوم