آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوزن

قیچی

قیچی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.اگر در خواب ببینی به تو قیچی داده‌اند، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته…

سوزن

سوزن امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر سوزن آهنی، سود و منفعت و قوت و حکومت و توانائی و پیروز شدن بر دشمن می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو سوزنی بخشیده است، تعبیرش این است که آن شخص خیرخواه و دلسوز تو…

دوختن

دوختن امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خیاط و دوزنده، کسی است که کارهای دنیوی به دست او درست و اصلاح می‌شود، مخصوصاًً کارهای کسی که برایش لباس میدوزد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی باسوزن لباس میدوزی، تعبیرش این است که حال و…
متن دوم