آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوزاندن یا پاره کردن قرآن

آیات – سوزاندن یا پاره کردن قرآن

سوزاندن یا پاره کردن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را…
متن دوم